Wat gebeurt er in Het Hof?

De restauratiewerken aan Het Hof vorderen goed. Zoals gepland zullen ze afgerond worden in het najaar van 2024.. In onderstaande foto's geven we jullie graag een impressie van de huidige stand van zaken. Zowel aan de pastorie, de droogloods als de hoeve wordt stevig gewerkt. Ondertussen beoordeelt een professionele jury de verschillende voorstellen om na de restauratiewerken een invulling te geven. We houden jullie op de hoogte via onze nieuwsbrieven. 

Meer groen houdt uw kelder droog!

Vosselaar heeft een oppervlakte van 11,8 km2 waarvan 21% verhard is. Dit cijfer telt alle opritten, tuinpaden, terrassen, … nog niet mee. De voorbije weken en maanden werd duidelijk dat we in de toekomst voldoende gronden moeten voorzien waar infiltratie mogelijk is. De bodem in Vlaanderen is in grote mate verhard, waardoor het regenwater niet kan insijpelen. Ook in Vosselaar ondervonden tal van inwoners de negatieve gevolgen van felle piekbuien.


Volk* wil deze uitdaging van de toekomst graag met zijn inwoners aanpakken. Op de gemeenteraad van 26 oktober 2023 werd een hemelwater- en droogteplan goedgekeurd. Tegen eind 2024 moeten Vlaamse gemeenten over een hemelwater- en droogteplan (HWDP) beschikken wanneer ze een beroep willen doen op water gerelateerde subsidies. Maar Vosselaar schoof dit niet op de lange baan en zorgde voor een kwalitatief plan tegen eind 2023. Het plan bevat meer dan 50 concrete acties voor de korte en lange termijn. Een aantal voorbeelden:

 • pleintjes inrichten als een verlaagde groenzone voor infiltratie,
 • ontharden van het plein voor basisschool Heieinde,
 • bijsturen van Fluvius om op regelmatige basis de rioolinfrastructuur van de gemeente te onderhouden,
 • inrichten van een bufferbekken op de Rietloop,
 • onthardingsmogelijkheden rondom het kerkplein, …


Sommige inwoners wipten zelf al de eerste tegels en ook onze gemeentelijke diensten zijn gestart met het ontharden van de eerste pleintjes, zoals in de wijk Akkerveld. Volk* denkt aan het groen van morgen in Vosselaar, en daarmee houd daarmee uw kelder droog in de toekomst! 

Senioren in Vosselaar zijn meer tevreden

Al sinds 15 jaar bevraagt de Vrije Universiteit Brussel de Vlaamse senioren. Meer dan 200 steden en gemeenten voerden het onderzoek al één of meerdere keren uit. De methodiek is wetenschappelijk onderbouwd en verschillende thema’s komen aan bod zoals huisvesting, buurtkenmerken, mobiliteit, eenzaamheid, onveiligheid, hulpverlening, gezondheid, enz.

 

Tussen 2020 en 2023 kregen voor de eerste keer 3,072 Vosselaarse senioren de enquête en hun antwoorden werden vergeleken met 80,000 andere senioren in Vlaanderen. Daardoor kunnen we onze resultaten vergelijken met provinciale en Vlaamse cijfers en inzichten geven voor prioritering en beleidskeuzes.


Het valt op dat onze gemeente bijna voor alle vragen gelijk of beter scoort dan de benchmark. De meeste senioren zijn dus vrij tevreden met hun huisvesting, hun gemeente en de hulpverlening in Vosselaar:

 • Meer dan 90% van de Vosselaarse senioren vindt het gezellig in de wijk (vs 84% in Vlaanderen)
 • Minder dan 11% mist een bakker in de wijk (vs 25% in Vlaanderen)
 • Minder dan 4.7% mist verlichting in de wijk (vs 17% in Vlaanderen)
 • Minder dan 6,2% mist groen in de wijk (vs 21% in Vlaanderen)
 • Minder dan 14% ervaart dat gezondheid hun beperkt bij het huishouden (vs 20% in Vlaanderen)
 • 9% krijgt hulp van de klusjesdienst (vs 6% in Vlaanderen)
 • 24% ervaart angst voor diefstal of inbraak in de woning (vs 39% in Vlaanderen)


Maar er zijn ook uitzonderingen, die tot nadenken stemmen en waar Volk* wil zich wil voor inzetten:

 • 34% van de senioren ervaart een matige tot ernstige eenzaamheid. Dat is minder dan Vlaanderen (54%) maar het blijft een significant aandeel van onze senioren. 
 • Bijna 29% mist kennissen in de wijk. Daar scoren we lager dan de gemiddelde senior in Vlaanderen (24%).
 • 52% heeft last van verkeersdrukte in de wijk. Ook daar scoren we merkbaar minder goed dan Vlaanderen (39%).
 • 88% van de woningen van onze senioren is matig of ernstig onaangepast aan de leeftijd van hun bewoner. Ook daar scoren we beetje slechter dan Vlaanderen (85%). Meer informatie bij verbouwingen op vroegere leeftijd zou hier verbetering kunnen in brengen.


U kan hier het volledige rapport lezen. Volk* zal concrete beleidsmaatregelen opnemen in haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 Oktober 2024. Hebt u nog concrete suggesties om het leven in Vosselaar voor senioren beter te maken? Laat het ons zeker weten per mail op info@vosselaar.be of rechtstreeks bij onze mandatarissen

VOLK* stemt vóór behoud groene zones

Vosselaar is een zeer dichtbebouwde gemeente en vervult in de regio meer dan voldoende haar rol als residentiële gemeente in de regio. De levenskwaliteit in ons dorp komt meer en meer onder druk te staan door de “appartementisering” en de verkaveling van open ruimte. Dit heeft gevolgen op het vlak van open ruimte-beleving en mobiliteit. Daarnaast bereikt onze infrastructuur rond kinderopvang, onderwijs en vrije tijd stilaan haar saturatiepunt.


Onder impuls van onze schepen van ruimtelijke ordening, Inge Van Goubergen, werd een visie uitgewerkt die als rode draad het behoud van het dorpse karakter en de open ruimte heeft. Op 6 juli 2023 werd deze “Visie op ruimte 23-50” door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd. Hierin wordt ingezet op kernversterking én het maximaal vrijwaren en versterken van de open ruimte. In dit beleidsdocument werd ook opgenomen dat er concrete stedenbouwkundige instrumenten moeten komen om deze visie in de praktijk te realiseren. Dit traject is in uitvoering. Ondertussen worden moeite noch middelen gespaard om projectaanvragen te toetsen aan de goede ruimtelijke ordening. En met resultaat:


Project "De Boomen" wordt geweigerd 

De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen heeft zich in een beslissing van 23 december 2023 aangesloten bij de weigering van de vergunning door de gemeente Vosselaar in het bouwproject “De Boomen”. Dit betreft een verkavelingsaanvraag voor de realisatie van 59 appartementen op het vroegere domein van dokter Paul Janssen tussen de Antwerpse steenweg en de Oudebaan. Het lokaal bestuur had deze aanvraag geweigerd en de projectontwikkelaar had beroep ingediend bij de deputatie.


In haar beslissing volgt de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen de argumentatie van ons lokaal bestuur en wordt de verkavelingsaanvraag opnieuw geweigerd. Niet alleen geeft de provincie het gemeentebestuur gelijk, de deputatie bevestigt hiermee ook de visie van het lokaal bestuur dat projecten van dergelijke omvang geen plaats hebben in de groene rand van de gemeente Vosselaar.


Project "Dennendreef" in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

In een ander dossier met betrekking tot een gelijkaardig project aan de Dennendreef, ook in de groene rand van de gemeente, was de deputatie in september 2023 het lokaal bestuur, om onbegrijpelijke reden, niet gevolgd en werd de vergunning toegekend. Het lokaal bestuur is inmiddels in beroep gegaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Plan om de visie van de gemeente ook juridisch afdwingbaar te maken

Onze gemeenteraad heeft op 1 februari 2024 het besluit genomen om voor het ganse grondgebied een stedenbouwkundige verordening op te maken. De daarin opgenomen voorschriften zullen bindend zijn zowel voor de indiener van een bouwproject als voor het gemeentebestuur en de Bestendige Deputatie.  In zo’n verordening kan bijvoorbeeld worden aangeduid waar meergezinswoningen nog opgericht kunnen worden en waar niet, en kunnen ook andere voorwaarden worden opgenomen waardoor waardevol groen gevrijwaard kan blijven.  Dit zal een nog stevigere basis vormen voor een kwalitatieve versterking van onze dorpskern en een maximaal behoud van open ruimte daarbuiten. Dit is een ambitieus project dat tegen november 2024 afgerond dient te zijn.


VOLK* is niet meegegaan met het tegenvoorstel van de oppositie om nu reeds één specifiek woongebied te gaan herbestemmen naar groengebied. Dergelijke beslissing heeft immers enorme financiële gevolgen voor onze gemeente, waarvan in het beste geval ooit eens 66% vergoed zal worden.


De beslissing van de deputatie omtrent het project “De Boomen” sterkt VOLK* in haar visie en overtuiging dat een goed ruimtelijk beleid mogelijk is zonder alle open ruimte in onze gemeente te gaan herbestemmen. We zetten nu in op de opmaak van een gemeentelijke verordening waarin de regels van goede ruimtelijke ordening voor het ganse grondgebied worden vertaald in concrete voorschriften. Wordt vervolgd.


Dit zijn onze nieuwe kandidaten

Lees meer over onze nieuwe kandidaten

Benieuwd naar de volgende nieuwe gezichten van VOLK* ? 

CD&V Vosselaar wordt VOLK* Vosselaar

Grootste partij van Vosselaar gaat resoluut voor een lokaal beleid 

Persbericht 27 januari 2023

VOLK* – Van en voor Vosselaar

 

In Vosselaar is VOLK* opgestaan. VOLK* staat voor Vosselaar, Open, Lokaal en Krachtdadig. De plaatselijke politieke beweging van en voor Vosselaar focust zich volop op de lokale thema’s die de mensen in de straat aanbelangen. Het voltallige partijbestuur was overtuigd van de oprichting van een lokale, Vosselaarse partij.  De beweging vloeit voort uit CD&V, dat op dit moment nog steeds de grootste partij in de gemeenteraad is en de burgemeester en eerste schepen levert.

Vosselaar, Open, Lokaal en Krachtdadig, dat zijn de kernwaarden van VOLK. De lokale beweging wil volop inzetten op de thema’s die belangrijk zijn voor de Vosselaarse inwoners en die een rechtstreeks effect hebben op hun leefomgeving.  De straat waarin je woont, de vereniging of sportclub waarbij je aangesloten bent, de school waar je kinderen naartoe gaan, … Daarom gooit de Vosselaarse CD&V-tak de ballast van de bovenlokale politiek overboord, met het zicht op een verbetering en verruiming van het denken over lokale onderwerpen.


Geen politieke kennis vereist, wel een hart voor onze gemeente


“We hebben nog steeds acht gemeenteraadsleden die verkozen werden vanuit de CD&V-lijst", legt voorzitter Frank De Houwer uit. “Maar rond die solide basis willen we nieuwe mensen aantrekken om met ons mee te denken en samen te werken aan het beleid van een Vosselaar voor de toekomst. Respect voor elkaar en voor ieders eigenheid is een basiswaarde die we delen, en extremen zijn bij ons niet welkom. Maar voor het overige verruimen we letterlijk onze horizon door mensen met verschillende maatschappelijke invalshoeken bij elkaar te brengen om samen te werken aan onze gemeentelijke slogan; “Vosselaar, je wilt ‘r wonen.”. Politieke kennis is geen vereiste, een hart voor onze gemeente en haar eigenheid des te meer.”


Voor levendig vrijetijdsleven en behoud dorpse karakter


Met deze koerswijziging past VOLK* zich verder aan aan de ontzuiling van de maatschappij. Desondanks wil de partij ook in de toekomst sterk verweven blijven met het sociale leven en het culturele vrijetijds- en verenigingsleven dat de afgelopen decennia zo sterk uitgebouwd werd in Vosselaar. “We willen ruimte blijven geven aan de vele verschillende Vosselaarse verenigingen die samen met onze lokale ondernemers de motor zijn van heel het vrijetijdsgebeuren in Vosselaar, en waarbij de gemeentelijke diensten een ondersteunende en regisserende rol vervullen”, vullen schepen Inge Van Goubergen en burgemeester Gilles Bultinck aan. Het is dus zeker niet de bedoeling dat het verleden volledig overboord gegooid wordt. “Daarnaast is het behoud van ons dorpse karakter in al haar aspecten voor ons van cruciaal belang”, besluiten de schepen en burgemeester nog.

Vosselaar. Open. Lokaal. Krachtdadig.